Community Hall - Kitchen Plans, Alternate No. 13 (No. K-1)